Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązuje od: 30 listopada 2018 r. 

 

1. Tożsamość administratora danych i dane kontaktowe

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kejor Sp. z o.o z siedzibą ul. Lubicz 27/40, 31-503 Kraków, zwana dalej: Administratorem danych lub Kejor, prowadząca działalność gospodarczą pod marką: PL
 2. Mając na uwadze ochronę prywatności użytkowników usług świadczonych w Serwisie Internetowym pod adresem kejor.pl oraz osób, których dane mogą być przetwarzane w związku z prowadzoną działalnością, wprowadzono niniejszą politykę prywatności.
 3. Z administratorem danych można się skontaktować pod adresem: sekretariat@kejor.eu lub listownie na adres siedziby
 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych (dalej: UODO), a także ustawą z 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: UŚUDE).

 2. Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Kejor w związku z prowadzoną działalnością statutową i gospodarczą przetwarza dane osobowe osób fizycznych, gdy:
  • jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), jak: udzielenie odpowiedzi na zapytanie o wycenę i dostępny termin, odbiór techniczny mieszkań i domów z rynku pierwotnego, przegląd techniczny mieszkań i domów z rynku wtórnego, termowizja (badanie termiczne wad ukrytych), konsultacje i inne usługi w zakresie ww. działania,
  • jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), jak: wystawienia rachunku lub faktury na żądanie osoby, której dane dotyczą, prowadzenie rekrutacji i zatrudnienia,
  • jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych i nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jak: dochodzenie, obrona praw i roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, marketing własnych produktów i usług, organizacja wydarzeń, konkursów, etc. oraz innych działań promocyjnych lub związanych z realizacją zadań statutowych Kejor,
  • gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła na to swoją dobrowolną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jak: wysyłka informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną (art. 10 UŚUDE), jeśli osoba potwierdziła swoją subskrypcję i wyraziła chęć otrzymywania informacji handlowych i marketingowych, podanie dodatkowych danych przez osobę, której dane dotyczą,
  • jest to niezbędne do prowadzenia działań statutowych spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jak: promocja działań Kejor, organizacja wydarzeń, prowadzenie konkursów, etc.

3. Sposób pozyskiwania danych

 1. Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:
  • podanie danych niezbędnych do realizacji umowy lub usługi drogą elektroniczną lub tradycyjną, w tym poprzez wypełnienie formularza z danymi, wypełnienie formularza zapisu na newsletter,
  • wypełnieniu formularza zgłoszeniowego do udziału w rekrutacji, konkursie lub wydarzeniu,
  • wypełnieniu kwestionariusza osobowego i danych do umowy w przypadku podjęcia współpracy lub zatrudnienia.

4. Zakres danych

 1. Zakres przetwarzanych danych wynika w szczególności z potrzeby jednoznacznej weryfikacji danych identyfikacyjnych i kontaktowych osoby fizycznej w celu realizacji obowiązków i praw Administratora danych, jak i osoby, której dane dotyczą, jak: realizacja umowy, usługi, udziału w wydarzeniu, udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, prowadzenia rekrutacji, zatrudnienia, rozliczenia zawartych umów, organizacji prowadzonych konkursów, dochodzenie praw i roszczeń, etc.
 2. Podanie danych osobowych jest wymagane. Brak danych uniemożliwia wycenę, zawarcie umowy i realizację usługi, a także udokumentowanie obowiązków wynikających z jej zawarcia, obrony praw i dochodzenia roszczeń.
 3. Wymagane dane są określone w zawieranej umowie, formularzu kontaktowym lub zgłoszeniowym, na kwestionariuszach osobowych, etc. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.

5. Okres przechowywania danych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.
  • przez okres niezbędny do realizacji umowy lub usługi, jej wykonania, udokumentowania i rozliczenia,
  • przez okres wynikający z innych przepisów prawa, jak: wystawienie rachunku lub faktury na żądanie osoby, której dane dotyczą – dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
  • przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a następnie dane będą usuwane, o ile nie dojdzie do zawarcia umowy z Administratorem danych,
  • przez okres niezbędny do dochodzenia praw i obrony roszczeń administratora danych, jak i osoby, której dane dotyczą,
  • do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą, w szczególności dotyczy to zgody na wysłanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
  • przez okres niezbędny do prowadzenie rekrutacji na stanowisko, na które osoba się ubiega, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia przesłania dokumentów aplikacyjnych.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:
  • dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich poprawiania,
  • usunięcia danych (bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, o ile dalsze przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa, np. ordynacja podatkowa,
  • wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych, w szczególności w celach marketingu własnych produktów i usług administratora danych,
  • do cofnięcia zgody w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, dotyczy to w szczególności zgody na wysyłkę informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną,
  • przenoszenia danych, o ile przesłanką przetwarzania danych jest zgoda lub zawierana umowa, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
  • do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
  • do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO), a także aktualnie obowiązujących ustaw o ochronie danych.
 2. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw osoby, której dane dotyczą lub udzielenia odpowiedzi na pytania w zakresie ochrony prywatności umożliwia się kontakt z administratorem danych:
  • drogą korespondencyjną na adres siedziby Kejor, wskazany w §1 ust. 1 niniejszej polityki prywatności,
  • drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kejor.eu

 7. Odbiorcy danych

 1. W celu realizacji zadań statutowych, prowadzenia działalności gospodarczej Kejor i wypełnienia praw i obowiązków nałożonych na Administratora danych przepisami prawa dane osobowe mogą zostać:
  • udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, etc.,
  • udostępnione podmiotom wspierającym Administratora danych w dochodzeniu roszczeń, w szczególności kancelariom prawnym i windykacyjnym, podmiotom realizującym usługi kurierskie, obsługę płatności elektronicznych,
  • powierzone innym podmiotom w celu wykonania określonych usług, wykonywanych na zlecenie Administratora danych, w szczególności: podmiotom realizującym usługi hostingu strony www, poczty, serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, automatyzacji newslettera, obsługi administracyjno – biurowej, obsługi księgowej, etc.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) w sytuacji, gdy są przetwarzane w systemach informatycznych, obsługiwanych przez podmioty zlokalizowane na terenie państw trzecich. W szczególności dotyczy to usług wykonywanych na trenie USA, do których przekazywanie danych odbywa się na podstawie Porozumienia Tarcza Prywatności UE-USA (ang. EU-U.S. Privacy Shield), dalej: Porozumienie.
 3. Ramy ochrony prywatności i podmioty, które przystąpiły do Porozumienia dostępne są na: https://www.privacyshield.gov/.

8. Bezpieczeństwo danych

 1. Administrator danych stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator danych opracował i wdrożył wewnętrzne polityki bezpieczeństwa danych, do których stosowania zobowiązani są jego wszyscy pracownicy i współpracownicy.
 3. Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.

 9. Pliki cookies

 1. Serwis używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb jego użytkowników, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 2. Więcej o zasadach funkcjonowania plików cookies na naszej stronie uzyskasz w Polityce cookies dostępnej pod adresem: https://kejor.pl/polityka-cookies/

 10. Aktualizacja polityki prywatności

 1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa krajowego lub unijnego w zakresie prywatności osób fizycznych.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu. Aktualna wersja polityki prywatności będzie zawsze umieszczona na stronie Serwisu, dlatego zaleca się każdorazowe zapoznanie się z aktualnie obowiązującym dokumentem.
Scroll to Top